Impact of precipitation on vegetable prices: Taking Guangzhou City as an example
ZHAI Zhihong, JIANG Minxing, CHANG Chunying
Resources Science . 2021, (2): 304 -315 .  DOI: 10.18402/resci.2021.02.09