Discussion on the indicator system of comprehensive observation of natural resource elements
ZHANG He, WANG Shaoqiang, WANG Liang, CHENG Shubo, JIANG Zhenglong, ZHANG Zifan
Resources Science . 2020, (10): 1883 -1899 .  DOI: 10.18402/resci.2020.10.06