Establishment of a space-temporal database for compiling a natural resources asset balance sheet
JIANG Dong,ZHUO Jun,FU Jingying,YAN Xiaoxi,HUANG Yaohuan
Resources Science . 2015, (9): 1692 -1699 .